Algemene voorwaarden

 • Webdesign
 • Grafisch ontwerp
 • Drukwerk
 • Belettering
 • Textiel bedrukking

Artikel 1: Definities

In de Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 • DigiStef Comm. V. of DigiStef: Handelende als leverancier voor Webdesign-, Marketing-, Grafische- en Hosting diensten, alsook domeinnamen.
 • Klant: Het bedrijf of de particulier aan wie door DigiStef advies, begeleiding en/of diensten verleend worden dan wel diens wettelijke vertegenwoordiger.
 • Adres: De locatie van waaruit de diensten door de leverancier worden uitgeoefend; Leestsesteenweg 63, 2800 Mechelen, België.

Artikel 2: Algemeen

DigiStef Comm. V. geeft advies en voert de diensten uit vanop het als zodanig opgegeven adres, tenzij onderling anders afgesproken.
Van elke wijziging van het adres wordt de klant per direct op de hoogte gesteld.

Artikel 3: Prijzen

Voor aanvang van de overeenkomst deelt DigiStef Comm. V. de klant mondeling, schriftelijk of via de website mee welke tarieven er gelden.
Deze tarieven zijn steeds exclusief alle wettelijke heffingen indien en voor zover die berekend zouden moeten worden.
DigiStef Comm. V. is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien – en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen – na het afsluiten van de overeenkomst.
DigiStef Comm. V. beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 4: Intellectueel eigendom

DigiStef Comm. V. behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen, ontwerpen, websites, en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de klant.
De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van DigiStef Comm. V. noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de klant, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de klant worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door DigiStef Comm. V. verstrekt zijn.

Artikel 5: Aanvaarding

Elke bestelling/betaling betekent aanvaarding door de klant van de Algemene Voorwaarden en de Privacy- en Cookie policy van DigiStef Comm. V..

Artikel 6: Betaling en levering

Betaling aan DigiStef Comm. V. dient contant, via de elektronische betalingsmogelijkheden van de website, of door overschrijving plaats te vinden.
De klant ontvangt een factuur voor de geleverde en/of geplande diensten.
Deze factuur dient betaald te worden binnen de 15 kalenderdagen na factuurdatum.
Betalingen na deze termijn brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 10%, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van € 25 als schadebeding).
Hierbij behoudt DigiStef Comm. V. zich het recht voor om de verdere uitvoering van de lopende overeenkomst(en) op te schorten totdat de klant de openstaande facturen heeft betaald.
Indien de factuur zestig dagen na datering niet is voldaan, is DigiStef Comm. V. gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.
De door DigiStef Comm. V. opgegeven leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
Deze termijnen worden steeds in kalenderdagen geformuleerd.

Artikel 7: Werkwijze

WORDPRESS
Websites ontworpen door DigiStef, worden gebouwd op basis van het open source CMS “WordPress”. Dit CMS dient geregeld van updates te worden voorzien die van groot belang zijn om de veiligheid van de website en de hosting/server te kunnen garanderen. DigiStef Comm. V. zorgt steeds voor deze updates. DigiStef zal deze ook steeds updaten wanneer de beheerder dit nodig acht.

PLUGINS
Website ontworpen door DigiStef maken gebruik van plugins.
Deze plugins zijn meestal gratis (open source), maar kunnen ook premium (betalende) plugins zijn indien dit nodig zou zijn voor een bepaalde functie. Premium plugins dienen als extra optie éénmalig of jaarlijks betaald te worden en zal op voorhand besproken worden met de klant en opgenomen worden in een offerte. Alle gebruikte plugins worden niet ontworpen, noch bewerkt door DigiStef, waardoor DigiStef niet verantwoordelijk of aansprakelijk gesteld kan worden wanneer deze niet meer functioneren in combinatie met WordPress of andere plugin-updates. DigiStef zal in deze uitzonderlijke gevallen echter wel een oplossing trachten te zoeken in samenspraak met de klant en met een overeengekomen vergoeding voor de werkuren die hieruit voortvloeien.

UPDATES
DigiStef zal steeds de nodige updates toepassen om de veiligheid en goede werking van de website te behouden. Dit zit standaard in alle pakketten.

ONTWERP VAN DE WEBSITE
De klant dient zelf de structuur, content, foto’s en indien nodig vertalingen voor de website aan te leveren. Het materiaal dient aangeleverd te worden aan de hand van digitale documenten die gemakkelijke bewerkbaar en te kopieëren zijn.
De klant is dan ook verantwoordelijk voor de aangeleverde content die verwerkt zal worden op de website.
Het is aan de klant om aangeleverde content zoals foto’s en teksten na te kijken op auteursrechten.
In sommige gevallen kan DigiStef op zoek gaan naar foto’s die gebruikt kunnen worden wanneer de klant zelf niets kan aanleveren. De foto’s dienen goedgekeurd te worden door de klant en is hier ook verantwoordelijk voor.

SEO
Om een website vindbaar  te maken bij zoekmachines (vb. Google), dient de website voorzien te worden van de nodige en gepaste trefwoorden en zoektermen.
Deze trefwoorden en zoektermen dienen door de klant zelf aangeleverd te worden aan DigiStef en dit aan de hand van een invulformulier. DigiStef zorgt voor de verwerking van deze content in de website en Google Console.

TESTEN VAN DE WEBSITE
Het is noodzakelijk dat de website en al zijn functies door de klant zelf getest worden voordat de website gelanceerd wordt. Indien er nog wijzigingen dienen te gebeuren voor de lancering van de website, worden deze kosteloos aangepast. Zodra de website gelanceerd wordt na goedkeuring van de klant, wordt deze als afgewerkt beschouwd. Indien de klant nadien nog wijzigingen wenst te laten uitvoeren door DigiStef, kan dit tegen een overeengekomen vergoeding.

LANCEREN VAN DE WEBSITE
Wanneer de website volgens de klant naar wens ontworpen is, dien de klant deze goed te keuren aan de hand van een goedkeuringsformulier. Pas na deze goedkeuring en het voldoen van de factuur, zal de website openbaar worden gemaakt op het internet. Bij deze goedkeuring gaat de klant ook automatisch akkoord met de algemene voorwaarden van DigiStef Comm. V.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de opdracht(en)

DigiStef Comm. V. heeft het recht om overeengekomen diensten, adviezen en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden – welke al dan niet buiten zijn invloedssfeer liggen – of waarvan hij bij aanvang van de overeenkomst niet op de hoogte was of kon zijn, verhinderd is zijn verplichtingen na te komen.
DigiStef Comm. V. kan – indien er overmacht plaatsvindt en de uitvoering van het advies of de werken binnen de afgesproken termijn in gevaar komt – de werken of een deel ervan uitbesteden aan een derde partij of beslissen de uitvoering van de werken volledig te annuleren.
Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen.
Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de geleverde diensten van DigiStef Comm. V. zijn naar hun aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen.
DigiStef Comm. V. sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de klant van door de leverancier verstrekte adviezen en diensten en, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant vanDigiStef Comm. V.
Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen DigiStef Comm. V. verzekerd is.
Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen:
Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak dan ook ontstaan.
Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is DigiStef Comm. V. nimmer aansprakelijk.
DigiStef Comm. V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of door de klant verzwegen aspect.

Artikel 10: Promotie

DigiStef Comm. V. is vrij om in het kader van promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de door hem geleverde producten/diensten, tenzij uitdrukkelijk anders werd overeengekomen.
Hierbij behoudt DigiStef Comm. V. zich eveneens het recht om op elke door hem geleverde of door hem van onderhoud voorziene website(s) een bescheiden creditvermelding met hyperlink naar de website van DigiStef Comm. V. te plaatsen in de voettekst (footer).

Artikel 11: Fair Use Policy

DigiStef Comm. V. hanteert een Fair Use Policy voor de pakketten met onbeperkt dataverkeer en onbeperkte schijfruimte.
Deze maatregel heeft als doelstelling overbelasting van het netwerk en overlast voor andere klanten tegen te gaan.
Dit wanneer dit wordt veroorzaakt door klanten die via hun verbinding een abnormaal grotere hoeveelheid aan dataverkeer verbruiken dan andere klanten via eenzelfde type verbinding.
De inbegrepen schijfruimte binnen onze pakketten is voorzien voor website-gerelateerde opslag en niet voor opslag van abnormaal grote hoeveelheden film- of fotomateriaal, of voor mediabestanden welke geen verband houden met de website in kwestie.
Indien het dataverkeer van een gebruiker 4 keer het gemiddelde dataverkeer overschrijdt, of wanneer de hoeveelheid opgeslagen materiaal van een gebruiker 4 keer hoger is dan van gebruikers met een identiek pakket (gemeten over 1 maand) neemt DigiStef Comm. V. proactief contact op.
In onderling overleg wordt vervolgens bepaald welke opties er zijn om het verbruik te verminderen of welke alternatieven er zijn in functie van het verbruik.
Indien de klant dit advies niet aanvaard is de leverancier gemachtigd om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.
Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.

Artikel 12: Ongeoorloofd gebruik

De klant blijft te allen tijde verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde dienst, zelfs indien hij niet de eindgebruiker is.
Bij misbruik behoudt DigiStef Comm. V. zich het recht om de toegang – al dan niet tijdelijk – te blokkeren en/of de overeenkomst kosteloos te verbreken.
Dit zonder enige verplichting tot schadevergoeding naar de klant toe.
Onder ongeoorloofd gebruik wordt begrepen:

 1. Onrechtmatig gebruik of verspreiding van auteursrechtelijk beschermd werk.
 2. Het verspreiden van informatie die smadelijk, bedreigend, beledigend, racistisch, haatzaaiend of discriminerend is.
 3. Het versturen van spam via de servers waarvan DigiStef Comm. V. gebruik maakt.
 4. Het uitvoeren van illegale of onwettige activiteiten via de systemen voorzien door DigiStef Comm. V.
 5. Alle opslag en verspreiding van (illegaal) materiaal in strijd met de Belgische, Nederlandse en Europese wetgeving.
 6. Zich onrechtmatig toegang verschaffen tot delen waar de gebruiker geen machtiging toe heeft.
 7. Het uitvoeren van taken of bewerkingen welke schade of hinder kunnen veroorzaken op de systemen of voor andere gebruikers.
  Alle schade en eventuele kosten die DigiStef Comm. V. heeft geleden als gevolg van bovenstaande acties veroorzaakt door de klant, zullen van rechtswege ook worden verhaald op de klant.
  DigiStef Comm. V. is nimmer aansprakelijk voor de beveiliging van de gegevens welke worden opgeslagen door de klant, zelfs niet voor die van de automatische backups.

Artikel 13: SSL certificaat

Indien de klant beroep doet op het gratis SSL certificaat dat ter beschikking wordt gesteld door DigiStef Comm. V., verklaart de klant op de hoogte te zijn van de voorwaarden van de uitgever van deze certificaten.
DigiStef Comm. V. is nooit verantwoordelijk voor een juiste verificatie van de idenditeit van de certificaathouder.
Daarbovenop staat DigiStef Comm. V. ook niet in voor het beveiligsniveau van het ter beschikking gestelde SSL certificaat.

Artikel 14: Webhosting

DigiStef Comm. V. maakt voor zijn webhosting diensten gebruik van het controlepaneel cPanel.
De klant ontvangt bij afname van webhosting diensten toegang tot zijn persoonlijk portaal.
Zoals bepaald op de website van DigiStef Comm. V. voorziet deze een uptime van 99.9% van zijn servers.
Dit wil zeggen dat de systemen steeds up and running zullen zijn, met grote uitzondering van onvoorziene omstandigheden of overmacht.
Klanten die niet tevreden zijn van de geleverde webhosting diensten krijgen – zonder hiervoor de reden te moeten opgeven – hun geld binnen 14 kalenderdagen na de aankoopdatum teruggestort. (14 dagen niet goed geld terug-garantie)
Dit is enkel van toepassing op webhosting pakketten aangekocht via de webshop en niet voor verlengingen van bestaande overeenkomsten, Webdesign-, Marketing-, Grafische-, en/of Domeinnaam diensten.
Wanneer de klant beslist om zijn website te verhuizen of te verwijderen van de server van DigiStef Comm. V., is dit onherroepelijk.
Eerder geïnstalleerde websites kunnen dus onmogelijk worden hersteld indien de klant zich alsnog bedenkt, en dit valt geenszins onder de verantwoordelijkheid van DigiStef Comm. V.

Artikel 15: Domeinnamen

De beschikbaarheidsinformatie rond domeinnamen welke DigiStef Comm. V. verstrekt op de website is louter indicatief.
De klant kan er bijgevolg binnen het bestelproces dan ook geen enkel recht aan ontlenen.
De aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam zijn volledig afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder DNS Belgium (www.dns.be), SIDN (www.sidn.nl), DNS.LU (www.dns.lu), Afnic (www.afnic.fr) of ICANN (www.icann.org).
DigiStef Comm. V. vervult bij de domeinnaam aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen enkele garantie dat een domeinnaam aanvraag ook wordt toegekend.
Door de verhuis van een bestaande domeinnaam aan te vragen verklaart de klant ook daadwerkelijk de eigenaar te zijn van die welbepaalde domeinnaam.
DigiStef Comm. V. kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele schadeclaims of gevolgen die verband houden met (het oneigenlijk gebruik van) een domeinnaam.

Artikel 16: Betwisting

Elk protest dient per gemotiveerde aangetekende brief aan DigiStef Comm. V. te worden bezorgd binnen een termijn van 8 kalenderdagen.
Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten, vangt de termijn aan op de dag na de levering.
Wat betreft protest met betrekking tot een factuur, vangt de termijn aan op de factuurdatum.
Bij gebrek aan tijdig protest zijn de diensten en/of facturen definitief aanvaard en is de betaling verschuldigd.
In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton of de rechtbanken van het arrondissement van de bedrijfszetel van DigiStef Comm. V. bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Optio, neque qui velit. Magni dolorum quidem ipsam eligendi, totam, facilis laudantium cum accusamus ullam voluptatibus commodi numquam, error, est. Ea, consequatur.